Для ознакомления пройдите по ссылке  http://lubytino.ru/bezopasnost-i-zashchita-naseleniya/atk.html